Privacy beleid

Privacy verklaring
Winter VvE groep (hierna: “De Groep”) en de aan haar gelieerde ondernemingen hechten waarde aan uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van onze dienstverlening, hebben wij soms uw persoonlijke gegevens nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig in overeenstemming met de AVG. In dit privacybeleid omschrijven wij de manier waarop wij uw gegevens gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van alle entiteiten die werkzaam zijn bij, gelieerd zijn aan of eigendom zijn van Winter VvE groep en op de website www.wintervvegroep.nl (hierna: de “Website”) de diensten (hierna: de “Diensten”) aanbieden voor VvE beheer.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen De Groep zijn Winter VvE groep bv., Winter VvE beheer bv., Winter Bahlman VvE beheer bv., Winter Valkenier VvE beheer bv., Winter VvE techniek bv., Winter VvE administratie bv., VTO Service & Onderhoud bv. gevestigd aan de Zelling 3, 3342 GS te Hendrik-Ido-Ambacht en JHK Vastgoedmanagement B.V., gevestigd aan de Van der Takstraat 1F, 3071 LJ te Rotterdam.

2. Het doel van en de rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze Diensten op het gebied van vastgoedbeheer, waaronder VvE-beheer. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder offerteaanvragen, het beheren van onze website en het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, voor statistische- en analysedoeleinden. Dit alles met als doel managementinformatie te verwerven ten behoeve van onszelf en onze cliënten en met het oog op ontwikkeling van onze dienstverlening. In deze informatieproducten wordt informatie alleen op geaggregeerd niveau verwerkt zodat deze niet tot natuurlijke personen terug valt te herleiden.
Rechtsgrondslagen voor verwerking van persoonsgegevens zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en van derden, zoals vastgoedeigenaren en leden (bewoners) binnen Verenigingen van Eigenaren. Voorts is de rechtsgrondslag voor verwerking van persoonsgegevens het verstrekken van informatie over ons bedrijf indien u ons verzoekt deze informatie te verstrekken met de vermelding van de persoonsgegevens waarnaar u deze informatie verstrekt wilt hebben onder aanvulling van gegevens die door ons te herleiden zijn en genoemd staan bij “Herkomst van de persoonsgegevens”. Voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies en webbeacons vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het kan voorkomen dat wij u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek dat wij uit laten voeren door een verwerker. Wij gebruiken deze gegevens om onze service- en dienstverlening te beoordelen en te verbeteren. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden gebruiken wij alleen voor intern gebruik, voor het verbeteren van onze dienstverlening en worden nooit openbaar gemaakt.

3. Welke persoonsgegevens

Indien u de Website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• De naam van de browser die u gebruikt;
• Het besturingssysteem dat u gebruikt;
• De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt;
• Het device dat u gebruikt;
• Locatiegegevens;
• Surfgedrag en acties.

Indien u zich registreert en/ of gebruik maakt van onze Diensten verwerken wij daarnaast de volgende persoonsgegevens:
• Naam;
• Geslacht;
• Adresgegevens;
• Woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Burgerlijke staat;
• IP-adres;
• Documentnummer van uw paspoort of ID (indien door u verstrekt);
• Bankgegevens;
• Betaalgegevens;
Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze Diensten.

4. Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van notarissen, makelaars, vastgoedeigenaren, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het telefoonboek, handelsregister of het kadaster.

5. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van de uitvoering van onze Diensten kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met eigenaren van Verenigingen van Eigenaren. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingeschakelde opdrachtnemers, zoals onderhoudsbedrijven, ICT-dienstverleners of bijvoorbeeld deurwaarders. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn, zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG, stellen wij in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst op.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door De Groep in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en De Groep of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen De Groep en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de wettelijk bepaalde minimumbewaartermijn, of langer dan noodzakelijk is, met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

8. Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of  uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

9. Uw rechten

U hebt het recht om De Groep te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, hebt u het recht om wijziging of aanvulling aan te laten brengen. Ook hebt  het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om De Groep te verzoeken om de gegevens te wissen. In bepaalde gevallen mag u ons vragen om een kopie van uw gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij. Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met De Groep, uitsluitend per brief of email, via de hieronder genoemde contactgegevens. De Groep neemt een besluit op uw verzoek binnen 2 weken. U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via:

Winter VvE groep bv.
De Zelling 3
3342 GS Hendrik-Ido-Ambacht
KvK-nummer: 55819001
088-2555010
info@wintervvegroep.nl

Ontzorg uw VvE vandaag nog!

Maak een afspraak met Winter VvE groep voor het zorgeloos uitbesteden van het VvE beheer!